Centar za decu i omladinu

VrnjaÄŤka Banja

 • Povećaj veliÄŤinu teksta
 • Podrazumevana veliÄŤina teksta
 • Smanji veliÄŤinu teksta
Greška
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

El. pošta Štampa PDF

Projekat "Ja?anje svesti dece i omladine o zna?aju o?uvanja životne sredine" podržan od Regionalnog centra za životnu sredinu i Evropske komisije


U prvoj fazi planirane aktivnosti Projekta su implementirane u celosti Sve aktivnosti su ostvarene u planiranom roku, kao što sledi:

Ekološka radionica

Vo?a Milica ?eperkovi? (profesor biologije) radila je u Omladinskom Centru sa 30 u?enika uzrasta od 13 godina, od oktobra 2004. godine do marta 2005. godine.

 • U prvoj fazi radili su na odre?ivanju problema životne sredine u svetu, Srbiji i u Vrnja?koj Banji i okolini.
 • U drugoj fazi individualna percepcija svakog u?esnika je rezultirala u crtež i poruku
 • U tre?oj fazi odra?en je odabir najkarakteristi?nijih radova i izra?ena je skica za pamflet i plakat, skeniranje i grafi?ki dizajn istih.
 • U ?etvrtoj fazi razra?ivana su pitanja i stvoren je evalucioni upitnik
 • U petoj fazi mladi ekolozi su distribuirali pamflete i evalucione upitnike svim gledaocima predstave "Crvenkapa"
 • U Subotu, 22.10.2005. godine od 10h do 13h Centar za decu i omladinu organizovao je akciju ?iš?enja Lipova?ke reke na potesu od JKP "Beli izvor" do restorana "Bela la?a". Dvadesetoro dece, vo?a ekološke radionice Milica ?eperkovi? i koordinator Valentina Krsti? su skupljaju?i papire, plasti?ne flaše, ?aše i kese izazvali veliku reakciju prolaznika koji su išli u uobi?ajene nedeljne nabavke na pijacu. Svi su zastajkivali i komentarisali da zaista treba da bude ?isto, i da su deca za svaku pohvalu. Deca, sva ponosna, na pitanje zasto ovo rade, odgovarali su: "Da nam Banja bude ?istija i lepša i da pokažemo svima da ne treba da se bacaju otpaci bilo gde".

Dramska radionica

Vo?a Nela Spasojevi? (profesor) radila je sa 20 dece, mladih glumaca uzrasta od 6 do 13 godina, od oktobra 2004. do marta 2005. godine.

 • Prvi korak - ?itanje scenarija i odabir uloga
 • Drugi korak - dramske probe 2 puta nedeljno 4 meseca u Omladinskom Centru
 • Tre?i korak i finalne pripreme za nastup, 5 puta u tre?oj nedelji marta u Starom Merkuru ispred scene i u kostimima
 • Generalna proba u Kongresnoj sali hotela Zvezda 21.03.2005. godine i snimanje predstave za izradu CD i VHS kaseta
 • Izvo?enje premijere predstave "Crvenkapa" 22.03.2005. godine u velikoj kongresnoj sali hotela Zve?da ispred 1100-1200 u?enika i nastavnika Osnovne škole "Popinski borci". Predstavu su tako?e gledali predstavnici lokalne zajednice: opštinski inspektor za ekologiju, komunalni inspektori, na?elnik inspekcija, predstavnik partnera JKP "Beli izvor", upravnik Pošte, kao i predstavnici donatora REC (projektni menadžer Jelena Kiš i njen asistent)
 • Slede?u predstavu naši glumci su izveli za decu i vaspita?e iz predškolske ustanove "Radost" u Kongresnoj sali vrnja?kog Termomineralnog kupatila. Nešto više od 200 dece i oko 15 vaspita?a su pažljivo pratili predstavu i interaktivno u?estvovali u njoj
 • 06.06.2005. godine predstava je izvedena u Trsteni?kom pozorištu pred oko 400 dece osnovnih škola "Miodrag ?ajetinac ?ajka" i "Živadin Apostolovi?"
 • 15.06.2005. godine predstava Crvenkapa je gostovala u Osnovnoj školi "?ibukova?ki partizani" u Kraljevu. U prirodnom ambijentu školskog dvorišta oko 400 u?enika nižih razreda pažljivo je pratilo predstavu i poruke o zna?aju o?uvanja životne sredine
 • Centar za decu i omladinu je 21.10.2005. godine u okviru realizacije projekta "Ja?anje svesti o zna?aju o?uvanja životne sredine" gostovao u Užicu u OŠ Slobodan Sekuli?. Mladi glumci su dva puta izveli predstavu "Crvenkapa", u 12h i u 13h, za u?enike nižih razreda kako iz prve, tako i iz druge smene. Predstavu je odgledalo oko 400 ?aka, a zadovoljstvo u?enika i njihovih u?itelja bilo je o?igledno. Ekolozi su pre predstava podelili pamflete koje su deca razgledala i sa?uvala. Školi, odnosno direktoru Rafajlu Jelisav?i?u, poklonili smo CD i video kasetu predstave da bi mogli da je emituju i budu?im generacijama.
 • Ekološka "Crvenkapa" je 07.11.2005. godine gostovala u pretškolskoj ustanovi "BAMBI" u Kragujevcu. Predstavu je pratilo oko 140 dece pedškolskih grupa na uzrastu od 4 do 6 godina, njihovi vaspita?i, direktorka i predstavnica ACDI/VOCA Jelena ?oli?, vo?a ekološkog tima. Pamfleti su podeljeni svim prisutnim, a ustanovi smo poklonili video kasetu i DVD predstave. U znak zahvalnosti dobili smo uramljeni de?ji crtež koji ?e nas podse?ati na ovo nezaboravno gostovanje.
 • Po preporuci kraljeva?kog opštinskog odeljenja za društvene delatnosti predstava je održana po drugi put u Kraljevu u OŠ "IV Kraljeva?ki bataljon". U predivnom ambijentu novog amfiteatra mladi glumci su sa velikim zadovoljstvom glumili za svoje vršnjake. Izvedene su 2 predstave, prva u 12h za ?ake iz prve smene, a druga u 13.30h za u?enike druge smene. Amfiteatar je bio prepun za obe predstave tako da je odgledalo više od 500 ?aka nižih razreda. Svi u?enici su predstavu pratili sa velikom pažnjom i aktivno u?estvovali u njoj. Ustanovi smo poklonili DVD i video kasetu predstave, gledaocima podelili pamflete i evalucione upitnike koje ?e deca popuniti, a u?itelji nam dostaviti za dalju analizu. Veoma smo zadovoljni toplim prijemom nastavnog osoblja i odli?nom organizacijom direktorke Dušanke Marinkovi?.
 • Predstava "Crvenkapa" je održana 05.12.2005 u Novom Sadu u OŠ "Jožef Atila". Mladi akteri su sa velikim zadovoljstvom glumili pred brojnom publikom nižih osnovaca u sportskoj dvorani ove škole. Predstava je odgledana sa velikom pažnjom što ukazuje da su deca zainteresovana za ovakve manifestacije i spremna da saslušaju i prihvate poruke o zna?aju o?uvanja životne sredine. Ovom predstavom je završen ciklus gostovanja Omladinskog Centra u osnovnim školama širom Srbije.

Radionica dizajna i ostali

Vo?a radionice dizajna Ivanka Miloševi? volonterski se uklju?ila u realizaciju predstave. Ona je okupila mlade talentovane ?lanove ove radionice i timski je radila na dizajniranju scena i maski, kao i svih dodatnih potrebnih kreacija za verodostojnije do?aravanje okruženja. Tako?e, volonterski se uklju?ila i Svetlana Trifunovi?, modni dizajner iz Vrnja?ke Banje, koja je sašila kostime za glumce. Ivan Makojevi?, diplomac na muzi?koj akademiji je uradio muzi?ke aranžmane za predstavu, a Nela Spasojevi? je dodala de?je muzi?ke numere tako da je ovaj tim finalizovao sve prate?e elemente da bi predastava zaista do?arala odnos ?oveka i prirode i ispunila cilj - prenošenje poruka o zna?aju o?uvanja životne sredine.

U realizaciji projekta imali smo dobru saradnju sa našim partnerima. Osnovna škola "Popinski borci" je pokazala veoma dobru saradnju. Direktorka Dragana Bo?anin je organizovala animiranje nastavnika i u?enika tako da su svi razredi od 1. do 8. došli da gledaju premijeru predstave. Tako?e, nastavnici su bili veoma kooperativni i dobijene evolucione formulare podelili u?enicima, skupili popunjene i dostavili direktorki od koje smo preuzeli iste radi dalje analize.
Drugi partner JKP "Beli izvor" pokazao je interesovanje za realizaciju našeg projekta. Direktor B. Šar?evi? nam je pomogao prilikom ustanovljavanja problema okruženja i dao nam je preporuke za uklju?ivanje dece u neke zajedni?ke akcije kao što su pošumljavanje i ?iš?enje gubara.
Imali smo izuzetnu saradnju i razumevanje lokalnih firmi, tako da smo od Sspecijalne bolnice dobili dozvolu da besplatno koristimo prostor u "Starom Merkuru" za svakodnevno vežbanje glumaca, od hotela "Zvezda" dobili smo prostor - Kongresnu salu za izvo?enje premijere besplatno. Tako?e, u toku realizacije projekta informisali smo Opštinsku stru?nu službu za ekologiju koja je pokazala razumevanje za naš rad. Tako?e, smo svima poslali pozivnice za predstavu i dostavili propagandni materijal projekta.
U toku realizacije aktivnosti imali smo podršku i lokalnih medija. Vrnja?ka radio televizija snimila je dve TV emisije, a izašla su i dva ?lanka u Vrnja?kim novinama, gde smo dobili pozitivne kritike.

Produkti projekta

Pozorišna predstava "Crvenkapa i vuk" kao veoma interesantna bajka drži de?ju pažnju na veoma visokom nivou. Ova bajka je izmenjena da bi uticala na svest dece i mladih i da bi podigla njihovu svest za o?uvanje životnog okruženja. U toku cele predstave mladi akteri šalju jake poruke: ?uvajmo vode ?iste!, Vodimo ra?una o drve?u i šumama - ne secimo ih!, Vodimo ra?una o životinjama!, Ne bacajmo sme?e i otpatke po parkovima, šumi i rekama!, Priroda nam vra?a višestruko kada se dobro odnosimo prema njoj!.

Izvo?enje predstave se odvija na tri scene - tamna i svetla strana šume, u bakinoj sobi i ispred bakine ku?e. Glumci nose verodostojne kostime (2 vuka, lisica, 2 zeca, 3 leptira, medved, sova-sudija, crvenkapino odelo, lova?ko odelo, ode?a prirode, tužilac) koji doprinose da se kompletno do?ara život u šumi i ponašanje nas ljudi u okruženju.

Odštampali smo 5.000 pamfleta i 600 plakata. Pamflet koristimo za prezentaciju projekta, a najvažnija njegova uloga je da održimo produžen uticaj na de?ju svest posle predstave, jer sadrži jasne poruke sadržane u de?jim crtežima i porukama kako treba, a kako ne trebamo da se odnosimo prema prirodi. Do sada smo podelili 1.200 pamfleta svim gledaocima premijere. Plakat služi za informisanje javnosti o datumu i mestu održavanja predstave.

Predstava je snimljena. Angažovali smo stru?njaka da nam izradi mastere za VHS i DVD, i da umnoži 100 VHS kaseta i 150 CD-ova. Ove kopije ?emo distribuirati školama, vrti?ima i de?jim televizijama širom Srbije. Primerke smo podelili u?esnicima u predstavi - mladim glumcima i vo?ama dramske i ekološke sekcije, kao i dizajnerki scena. Tako?e, primerke su dobili i naši partneri Osnovna škola "Popinski borci", JKP "Beli izvor", predškolska ustanova "Radost", Gimnazija, Opština, Kulturni centar, Turisti?ko sportski centar, Specijalna bolnica i preduze?e Fontana.

Važno je da napomenemo da je i ova web prezentacija Omladinskog centra produkt ovog projekta i da je realizovana zahvaljuju?i finansijskoj podršci REC-a i Europe Aid-a.

Projekat koji je podržao REC je zaista veoma zna?ajan jer je obuhvatio veliki broj dece u ulozi gledalaca. Predstavu je odgledalo oko 4000 u?enika od kojih je, prema analizama upitnika, više od 90% odgovorilo da je ova predstava uticala na podizanje njihove svesti za o?uvanje šivotnog okruženja. Tako?e zna?ajan uticaj imaju i brošure koje je dobio svaki gledalac. Brošure imaju produženo dejstvo jer ih deca odnose svojim ku?ama gde se njihovi najbliži upoznaju sa ciljevima projekta.
DVD i video kasete su distribuirane u svim školama gde smo gostovali i u mnogim drugim školama i vrti?ima u drugim gradovima u Srbiji, kao i u nekim evropskim omladinskim organizacijama. To omogu?ava de se predstava stalno prikazuje novim generacijama i da dalje uti?e na podizanju svesti dece o zna?aju o?uvanja životne sredine.

Ukoliko želite da pogledate PowerPoint prezentaciju projekta kliknite ovde.

 
Baner