Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Greška
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Agro biznis inkubator - smanjenje nezaposlenosti mladih

El. pošta Štampa PDF

Projekat je podran od Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Drava u SrbijiProjekat je podran od Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Drava u SrbijiDana 26. i 27. decembra u Sali Skuptine optine Vrnja?ka Banja odrane su obuke za po?etnike u poslovanju i za izradu biznis planova kao prve u setu obuka u okviru Projekta Agro-biznis inkubator smanjenje nezaposlenosti mladih. Obuke su odrane od strane Agencije za ????????? ? ????????? razvoj Rakog i Moravi?kog okruga iz Kraljeva. Ova Agencija je iste obuke odrala i na Agronomskom fakultetu u ?a?ku 22. i 23 decembra. Krajem decembra su tako?e odrane obuke na istu temu i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu (28. i 29. Decembra) i u Kancelariji za mlade u Novom Pazaru tako?e od strane Regionalnih razvojnih agencija iz Beograda i Novog Pazara (22. i 23 decembra). Ukupan broj korisnika koji je proao obuke je 150 mladih osoba koji su jako zainteresovano pratili izlaganja predava?a i stekli osnovna znanja o svemu to je potrebno za pokretanje i vo?enje biznisa, kao i kako da svoju poslovnu ideju pretvore u biznis (poslovni) plan. Evaluacioni upitnici su pokazali da su korisnici zadovljni obukom.

Nosilac projekta je Centar za decu i omladinu iz Vrnja?ke Banje. Partneri na projektu su: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Agronomski fakultet u ?a?ku, Fond za unapre?enje poljoprivrede i ruralni razvoj optine Vrnja?ka Banja i ??????????? ?? ????? ???? ?????.

Ovaj projekat je podran od Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Drava u Srbiji.

Sveobuhvatni cilj projekta je da za nezaposlene mlade osobe i studente obezbedi podrku sa specijalizovanim znanjima u ranoj fazi pokretanja njihovih biznisa putem:

 • pokrivanja dela trokova kancelarije Agro biznis inkubatora
 • administrativne podrke (zakonska regulativa, posete privrednike na terenu)
 • biznis konsaltinga (ure?ivanje biznis planovaa, menadment, marketing, PR)

Projekat ?e dosti?i cilj tako to ?e mladima koji planiraju da zapo?nu svoj biznis:

 • obezbediti prakti?ne vetine za izradu biznis plana i dostupnost inovacijama u poljoprivredi
 • obezbediti direktne kontakte sa biznis sektorom
 • obezbediti najbolja me?unarodna iskustva o agro-biznis inkubatorima
 • obezbediti studentima edukaciju o realnom sektoru, prakti?na iskustva i kako da dobiju finansijsku podrku za realiaciju njihove biznis ideje.

Projektne aktivnosti ?e se realizovati u dve faze.

Prva faza (trajanje - 2 3 meseca) edukacija (radionice i predavanja)

 • za po?etnike u poslovanju (izrada biznis planova,registracija i vo?enje firme, o biznis inkubatorima i njihovom zna?aju za po?etnike u poslovanju)
 • o inovacijama u poljoprivredi na razli?ite teme

Za vreme trajanja projekta planirano je da se edukuje 160 mladih.

Druga faza (trajanje 3-4 meseca) Formiranje i rad Agro biznis inkubatora.

Planirano je da se inkubatori za podrku start up-ova u poljoprivredi formiraju u okviru prostorija projektnih partnera, t.j. poljoprivrednih fakulteta u Zemunu i ?a?ku, u Optini Vrnja?ka Banja i Kancelariji za mlade u Novom Pazaru. Svaki partner ima koordinatora-mentora koji ?e voditi Agro-biznis inkubator i pruati konsultantsku pomo? mladim korisnicima. Svaki zainteresovani student i mlad ?ovek ?e mo?i da razradi svoju biznis ideju i uradi biznis plan uz podrku profesora mentora, kao i da dobije preporuku gde na terenu moe da vidi istu ili sli?nu proizvodnju, da se konsultuje sa uspenim poljoprivrednim proizvo?a?ima iz realnog sektora.

Na kraju projekta mentori ?e sumirati rezultate i mladima dati preporuke - pregleda?e koliko je u toku 3 meseca ura?eno biznis planova i razmotriti konkretne mogu?nosti za investiranje (konkurisanje za donacije, kredite ili pronalaenje partnera) i podrati mlade da upute zahteve za dobijanje sredstava za realizaciju biznisa.

Projekat ?e imati izvesnu odrivost obzirom da ?e svi Agro-biznis inkubatori biti formirani u ozbiljnim institucijama koje shvataju zna?aj postojanja mogu?nosti za razvoj odre?ene privredne grane i za zapoljavanje mladih uz stru?nu pordku za pokretanje biznisa koji je plod njihove ideje.Zavrena prva faza projekta

Projekat "Agro biznis inkubator - smanjenje nezaposlenosti mladih" sprovodi Omladinski centar Vrnja?ka Banja u saradlji sa partnerima Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Agronomski fakultet u ?a?ku, Optina Vrnja?ka Banja i Fondacija FRONT Novi Pazar, a uz finansijsku podrku Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Drava u Srbiji. U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru ovog projekta u toku februara odrana su predavanja iz oblasti inovacija u poljoprivredi u Vrnja?koj Banji, Novom Pazaru i Beogradu ?ime je kod ovih partnera zavrena prva faza projekta. Predavanja su odrali eminentni stru?njaci, pprofesori sa Poljoprivrednih fakulteta i instituta.

Prof. dr. Aleksandra Jevti? sa Visoke poljoprivredne kole u Prokuplju je, na zahtev partnera, 17. februara 2017. predavanje u Novom Pazaru, a 23. februara studentima na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu odrala predavanja na temu "Uzgoj ribe u ribnjacima". Vrnja?ka Banja i Novi Pazar su iskazali potrebu za predavanjima na temu "Optimizacija trokova u sto?arskoj proizvosnji" i Registracija poljoprivredna gazdinstva i udruenja poljoprivrednikako koja su odrali profesori sa Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna prof. dr. Zoran Raji? i prof. dr. Dragi? ivkovi? dana 24.02. (Novi Pazar) i 25. februara (Vrnja?ka Banja).

Dana 27. februara su tako?e odrana 2 predavanja i to "Inovacije i trendovi u prehrambenoj industriji" i Mere "IPARD" programa. Predava? iz oblasti inovacija je bila dr. Sonja Veljovi? sa Ekonomskog instituta Beograd, a na temi IPARD-a predava?i su bili Zorica Zdravkovi? i Marko Bogojevi? iz Poljoprivredne savetodavne i stru?ne slube iz Kraljeva.

Sva predavanja su bila uspena, posetioci su postavljali konkretna pitanja ?ime su razreili po neku svoju nedomicu. U Novom Pazaru i Beogradu korisnici su bili samo mladi, dok je u Vrnja?koj Banji su pored nezaposlenih mladih prisustvovali i poljoprivrednici.

U periodu od marta do kraja maja projekat ?e se fokusirati ka izradi biznis planova u Agro biznis inkubatorima koji ?e se nalaziti kod svakog partnera. Korisnici ?e mo?i da svoje biznis ideje prto?e u biznis planove kako bi se proverila isplativost za investiranje. Biznis planove ?e kontrolisati mentori koordinatori i kao finalni rezultat ovog projekta mladi ?e se konkurisati za sredstva na konkursima kod razvojnih fondova, kako bi mogli da otpo?nu ili proire svoj sopstveni biznis.

 
Baner