Centar za decu i omladinu

VrnjaÄŤka Banja

  • Povećaj veliÄŤinu teksta
  • Podrazumevana veliÄŤina teksta
  • Smanji veliÄŤinu teksta
Greška
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:343. Error 9: Invalid character

El. pošta Štampa PDF

Novi projekat o finansijskom opismenjavanju za preduzetništvo

U toku obukeU toku obukePo?etkom decembra meseca Centar za decu i omladinu po?eo je da sprovodi projekat „Obukama ka finansijskoj pismenosti u?enika osnovnih i srednjih škola“ koji ima za cilj da informiše srednjoškolce i u?enike osmih razreda osnovnih škola i obskrbi ih elementarnim znanjima u oblasti preduzetništva i finansija. Projekat se realizuje od decembra 2018. do kraja aprila 2019. godine i obuhvata tri vrste obuka za mlade kroz kojih ?e ste?i veštine i znanja za pokretanje sopstvenog biznisa, za izradu biznis plana radi provere poslovne ideje i o finansijskim institucijama, i instrumentima za pribavljanje osnovnih i obrtnih sredstava. Projektom su obuhva?ene osnovne i srednje škole iz Vrnja?ke Banje, Trstenika, Kraljeva, Novog Pazara, Tutina, Brusa, ?uprije i Niša. Obuke ?e držati stru?njaci iz oblasti finansija i ostalih srodnih ekonomskih oblasti. Pored obuka u školama ovaj projekat podrazumeva i široku promociju kako bi se šira javnost upoznala sa navedenim oblastima i time unapredila svoje stavove o zna?aju prihvatanja preduzetništva kao dobar model za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih kroz koje ?e ostvariti li?ni uspeh i doprineti lokalnom ekonomskom razvoju. O?ekivani rezultati su da petstotine mladih pro?e obuke iz oblasti preduzetništva, pisanja biznis plana i finansijama, da se u školama pokrene inicijativa da se preduzetništvo uvrsti na pojedinim ?asovima dodatne nastave, da najmanje nekoliko hiljada gra?ana unapredi svoju informisanost o preduzetništvu. Kao najve?i o?ekivani benefit je što ?e pojedini mladi koji su prošli obuku i stekli veštine kako da provere svoje biznis ideje ohrabriti se da sa svojim proverenim idejama iza?u na tržište i ostvare svoje poslovne ciljeve.

Nosilac projekta je Centar za decu i omladinu iz Vrnja?ke Banje, partneri su osnovne i srednješkole, a projekat je finansiski podržan od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Održne prve obuke u OŠ “Mladost“ Vrnjci

Centar za decu i omladinu je u okviru projekta „Obukama ka finansijskoj pismenosti u?enika osnovnih i srednjih škola“ uspešno realizovao prve planirane aktivnosti. Dana 19.01.2019. održan je sastanak projektnog tima na kome su podeljene uloge, obaveze i odgovornosti ?lanova i postigao dogovor o vremenskom okviru realizacije obuka po školama. Koordinator projekta je obavestila tim da je uspešno predstavila projekat školama, da je dobila odobrenja od deset direktora i da uskoro o?ekuje potpisane saglasnosti. Voditelji radionica Jelena Mihajlovi? i Mersida Jandri? ?e sara?ivati na prilago?avanju prezentacija u skladu sa uzrastom polaznika.

Dana 17. januara 2019, zahvaljuju?i visokoj motivisanosti direktora Igora Drmanca, odžana je prva radionica u osnovnoj školi „Mladost“ u Vrnjcima na temu preduzetništva. Pored u?enika, direktor je odredio jednog saradnika/psihologa koji ?e prisustvovati radionicama. Za rad je ustupio prostoriju sa obezbe?enim odli?nim tehni?kim uslovima. Druge dve radionice na teme izrada biznis plana/projekta i finansije održane su dana 25. Januara 2019 sa istih dvadesetak u?enika koji su veoma aktivno u?estvovali u razradi projektnih ideja i planiranju finansija.

Voditelji radionice su bile master ekonomista Jelena Mihajlovi? i mr ekonomskih nauka Valentina Krsti?, koje su radile sa 19 u?enika osmog razreda i uspele da ih uvedu u realni poslovni svet i pokrenu njihov preduzetni?ki duh. U?enici zu zaista pokazali veliku zainteresovanost za rad, izneli brojne ideje za pokretanje biznisa, inovacije i u ?etiri grupe radili konkretno na detaljnom razra?ivanju i planiranju odabranih poslova. Prema proceni voditelja uspešno je ostvaren cilj obuka - informisanje u?enika osmih razreda osnovnih škola i obskrbljivanje elementarnim znanjima u oblasti preduzetništva i finansija.Završen projekat Centra za decu i omladinu Vrnja?ka Banja

Centar za decu i omladinu je u proteklih šest meseci sprovodio projekat „Obukama ka finansijskoj pismenosti u?enika osnovnih i srednjih škola“ koji ima za cilj da informiše srednjoškolce i u?enike osmih razreda osnovnih škola i obskrbi ih elementarnim znanjima u oblasti preduzetništva i poslovnih finansija. Tokom aprila meseca Jelena Mihajlovi? i Valentina Krsti? održale su obuke u srednjoj Ugostiteljsko turisti?koj školi u Vrnja?koj Banji i Osnovnoj školi «Branko Radi?evi?» Vraneši u školskom mestu u Gra?acu, dok je Mersida Jandri? održala obuke srednjoškolcima u Tehni?koj školi u Tutinu, Ugostiteljsko turisti?koj školi u Novom Pazaru i osnovnim škloama «Meša Selimovi?» i «Rastko Nemanji?» u Novom Pazaru. Time su završene planirane obuke u 6 osnovnih i 6 srednjih škola tokom kojih je osnovna znanja o preduzetništvu, upravljanju poslovnim finansijama i izradi biznis plana steklo preko 270 u?enika osnovnih i srednjih škola.

Tokom maja meseca završeni su sertifikati i adekvatan Priru?nik koji obuhvata sve tri teme i koji ?e biti postavljen na web stranici Centra za decu i omladinu kako bi svi zainteresovani mladi mogli da se upoznaju sa navedenim temama i na?inima za razradu svojih poslovnih ideja za otpo?injanje ili proširenje sopstvenog biznisa.

Partneri na projektu: (Osnovne škole “Mladost “Vrnjci i “Branko Radi?evi?” Vraneši iz opštine Vrnja?ka Banja, “Dr. Zoran ?in?i?” Niš, “Meša Selimovi?” i “Rastko Nemanji?” iz Novog Pazara, “Živadin Apostolovi?” iz Trstenika, Srednje škole – Tehni?ka školaiz ?uprije, Tehni?ka škola iz Tutina, Ugostiteljsko turisti?ka škola iz Novog Pazara, Ugostiteljsko turisti?ka škola iz Vrnja?ke Banje, Ekonomskko tehni?ka škola Uš?e iz Trstenika i Škola mode i lepote iz Niša) pored priru?nika ?e dobiti sertifikate za u?eš?e i doprinos projektu.

Priru?nik kao rezultat projekta možete preuzeti klikom ovde (pdf, 12M)


 
Baner