Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Greška
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Informati?ka olimpijada

El. pošta Štampa PDF

U?esnici Informati?ke olimpijade ispred GimnazijeU?esnici Informati?ke olimpijade ispred GimnazijeU?enici osnovnih kola iz Rakog i Rasinskog okruga 12. maja u vrnja?koj Gimnazije odmeravali su svoje znanje iz informatike. Od ukupno 10 kola koje su u?estvovali na projektu, takmi?ilo se sedam ekipa sa po tri takmi?ara u programiranju WEB sajtova. Ovo takmi?enje organizovao je Centar za decu i omladinu Vrnja?ke Banje, a podrano je od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Tehni?ku podrku u organizaciiji takmi?enja je pruila Gimnazija Vrnja?ka Banja ustupanjem kabineta za informatiku za realizaciju takmi?enja. Informati?ko znanje u?enika koji su pristigli iz O Sutjeska iz Rake, O Nada Popovi? i Dragomir Markovi? iz Kruevca, Jovan Jovanovi? Zmaj iz Brusa, Aca Aleksi? iz Aleksandrovca, ivadin Apostolovi? iz Trstenika i Osnovne kole Mladost iz Vrnja?ke Banje ocenjivao je i bodovao Vladimir Kraguljac, asistent informatike na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam. Asistentkinja na takmi?enju mu je bila Marina ?eperkovi?, profesor informatike u Gimnaziju. On je izrazio zadovoljstvo pokazanim znanjem u?esnika takmi?enja i naglasio da je informati?ko znanje zna?ajno ako ne za budu?i ivotni poziv mladih takmi?ara, a ono za neki dodatni posao ili hobi.

?etvrto mesto osvojila je O Mladost iz Vrnjaca osvojivi 23 boda, slede u?enici Osnovnih kola iz Kruevca, Brusa i Aleksandrovca. A evo i sastava i rezultata prvoplasiranih ekipa : tre?e mesto (42 poena) osvojili su Mina Milojevi?, Tadija Rogli? i Danilo Tomovi? iz O Sutjeska iz Rake sa profesorkom Danijelom Milojevi?; drugo mesto (44 poena) pripalo je Luki ivkovi?u, ?or?u Mili?evi?u i Luki Pai?u sa profesorom Duanom ivadinovi?em iz O Nada Popovi? iz Kruevca, a prva nagrada pripala je Trsteni?anima (51 poen) Veljku ?or?evi?u, Aleksandru Simi?u i Mla?anu Simi?u ?iji je profesor Vladan ?oli? iz O ivadin Apostolovi?.

Dodela diploma i nagrada uprili?ena je u pansionu Vuk gde su takmi?ari sa svojim profesorima imali organizovan ru?ak, a tako?e su obezbedili i poklon vau?ere za nastavnika.

Nagrade (ra?unarska oprema i tableti) najboljim takmi?arima uru?ila je Valentina Krsti?, koordinatorka Centra za decu i omladinu koja je i najzaslunija za uspenu organizaciju Informati?ke olimpijade.Odran sastanak stru?nog tima za realizaciju projekta Informati?ka olimpijada

Centar za decu i omladinu iz Vrnja?ke Banje je dobio podrku od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije za realizaciju projekta Informati?ka olimpijada za u?enike osnovnih kola iz Rakog i Rasinskog okruga

Nakon ostvarene komunikacije sa osnovnim kolama iz Rakog i Rasinskog okruga dana 07. februara 2018. godine u Vrnja?koj Banji odran je sastanak stru?nog tima u prostorijama Centra za decu i omladinu. Sastanku su prisustvovali menader projekta Valentina Krsti?, stru?ni saradnik za oblast informatike Vladimir Kraguljac i profesori informatike iz osnovnih kola iz Tutina, Rake, Vrnja?ke Banje, Trstenika, Kruevca, Aleksandrovca i Brusa. Saradnici iz kola iz Novog Pazara i ?i?evca su bili opravdano odsutni.

Na samom po?etku prisutni u?esnici su se predstavili iz ?ega je ustanovljeno da imaju iskustva i postignute rezultate u radu sa u?enicima u predmetu informatika. Tako?e jasna je njihova motivacija i entuzijazam da na ?asovima dodatne nastave rade sa zainteresovanim u?enicima i doprinose za unapre?enje njihove digitalne pismenosti.

Manader projekta Valentina Krsti? je predstavila ciljeve, aktivnosti i o?ekivane rezultate projekta. Naime projekat podrazumeva da profesori informatike u svojim kolama, na ?asovima dodatne nastave, zainteresovanim u?enicima od 5 do 8 razreda odre dvomese?nu obuku web dizajna u programskim jezicima html i CSS. Po tri najbolja u?enika ?e predstavljati svoju kolu na takmi?enju Informati?ka olimpijada u Vrnja?koj Banji. Rezultat?e biti ste?ena znanja i ura?eni web sajtovi za svaku kolu. Najboljim u?esnicima ?e biti dodeljene prigodne nagrade.

Detalje o samom programu rada i priru?niku za izvo?enje obuke predstavio je Vladimir Kraguljac, stru?ni asistent za IT i autor priru?nika. Vo?ena je i diskusija izme?u profesora radi usaglaavanja programa po kome ?e se vriti obuka u?enika. Dogovoreno je da stru?ni asistent poalje prilago?eni priru?nik svim profesorima a da se u kolama obukom otpo?ne nakon raspusta. Tako?e ?e do tada biti odtampani plakati i poslati kolama u cilju obavetavanja u?enika iz svih razreda.

U okviru diskusije oko organizacije takmi?enja, na predlog profesora dogovoreno je da nagrade umesto kolama budu namenjene u?enicima, tako da za svako osvojeno mesto se obezbede po tri nagrade za sve u?esnike ekipe. Ovo je izuzetan primer humanosti profesora koji jo jednom pokazuju da su zaista izabrali pravu profesiju - rekla nam je Valentina Krsti?.

 
Baner