Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Greška
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Mali ilustrovani me?unarodni bukvar

El. pošta Štampa PDF


Zna?aj Projekta

Cilj projekta je da se kreiraju ilustracije - crtei koje su radila deca u Francuskoj, Srbiji i Maliju. Ovaj projekat je organizovan da bi omogu?io ostvarivanje nekoliko pojedinacnih ciljeva:

  • Da se omogu?i razmena iskustava izme?u mladih vo?a aktivnosti i dece iz razli?itih zemalja da bi se stvorile neke veze izme?u njih
  • Da se stvori interesovanje za razli?ite na?ine ivota svakog od u?esnika
  • Da se podstaknu da razmiljaju kako da predstave svet u relaciji sa pojedina?nom kulturom (svaki crte predstavlja re?, koja predstavlja pojedina?no slovo azbuke)
  • Da se dopusti vo?ama aktivnosti da se uklope izme?u kulturnih i jezi?kih barijera da bi izneli me?unarodni projekat u uspeno ostvarenje

Organizacija Projekta

Menadment - Projekat vodi Unesco Club Ku?e kulture i mladih MJC Bazin, i vo?e activinosti njihovog Zabavnog centra. Projekat se izvodi u nekoliko faza:

Odabir partnerskih omladinskih organizacija sa kojima ?e se raditi, a to su: Centar za decu i omladinu - Vrnja?ka Banja, Srbija i Nova kola - Ezely, Mali.

Svaka zemlja dobija na raspolaganje sredstva za materijal i uklju?enje umetnika koji ?e pomagati vo?i aktivnosti. Srbija ?e dobiti sredstva da plati prevodioca.

Deca ?e mo?i da rade ilustracije timski ili samostalno. U tom slu?aju svaka ?e zemlja odabrati crtee koji ilustruju zadate re?i.

Crtei ?e se prikupljati u Francuskoj. Zatim ?e biti umnoeni i prosle?eni svim timovima. Svaka komisija odabrana da prati projekat ?e samostalno organizovati prezentaciju svih crtea. Ova prezentacija ?e omogu?iti reakciju iz svake zemlje u pismenoj formi. Ti komentari ?e biti pridrueni crteima. Izrada skice (eme) i publikovanje crtea ?e biti u nadlenosti Francuske komisije odre?ene za menadment.

Uveli?avanje crtea ?e biti osnova za izlobu, koja ?e biti prikazana u sve tri zemlje. Rad ?e biti ulepan slikama koje su napravljene u toku projekta. ?ak ta vie, svi ovi dokumenti ?e biti izloeni na Internetu.

 
Baner