Centar za decu i omladinu

VrnjaÄŤka Banja

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Error
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Agro biznis inkubator - smanjenje nezaposlenosti mladih

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Projekat je podržan od Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Država u SrbijiProjekat je podržan od Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Država u SrbijiDana 26. i 27. decembra u Sali Skupštine opštine Vrnja?ka Banja održane su obuke za po?etnike u poslovanju i za izradu biznis planova kao prve u setu obuka u okviru Projekta Agro-biznis inkubator – smanjenje nezaposlenosti mladih. Obuke su održane od strane Agencije za ????????? ? ????????? razvoj Raškog i Moravi?kog okruga iz Kraljeva. Ova Agencija je iste obuke održala i na Agronomskom fakultetu u ?a?ku 22. i 23 decembra. Krajem decembra su tako?e održane obuke na istu temu i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu (28. i 29. Decembra) i u Kancelariji za mlade u Novom Pazaru tako?e od strane Regionalnih razvojnih agencija iz Beograda i Novog Pazara (22. i 23 decembra). Ukupan broj korisnika koji je prošao obuke je 150 mladih osoba koji su jako zainteresovano pratili izlaganja predava?a i stekli osnovna znanja o svemu što je potrebno za pokretanje i vo?enje biznisa, kao i kako da svoju poslovnu ideju pretvore u biznis (poslovni) plan. Evaluacioni upitnici su pokazali da su korisnici zadovljni obukom.

Nosilac projekta je Centar za decu i omladinu iz Vrnja?ke Banje. Partneri na projektu su: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Agronomski fakultet u ?a?ku, Fond za unapre?enje poljoprivrede i ruralni razvoj opštine Vrnja?ka Banja i ??????????? ?? ????? ???? ?????.

Ovaj projekat je podržan od Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Država u Srbiji.

Sveobuhvatni cilj projekta je da za nezaposlene mlade osobe i studente obezbedi podršku sa specijalizovanim znanjima u ranoj fazi pokretanja njihovih biznisa putem:

 • pokrivanja dela troškova kancelarije Agro biznis inkubatora
 • administrativne podrške (zakonska regulativa, posete privrednike na terenu)
 • biznis konsaltinga (ure?ivanje biznis planovaa, menadžment, marketing, PR)

Projekat ?e dosti?i cilj tako što ?e mladima koji planiraju da zapo?nu svoj biznis:

 • obezbediti prakti?ne veštine za izradu biznis plana i dostupnost inovacijama u poljoprivredi
 • obezbediti direktne kontakte sa biznis sektorom
 • obezbediti najbolja me?unarodna iskustva o agro-biznis inkubatorima
 • obezbediti studentima edukaciju o realnom sektoru, prakti?na iskustva i kako da dobiju finansijsku podršku za realiaciju njihove biznis ideje.

Projektne aktivnosti ?e se realizovati u dve faze.

Prva faza (trajanje - 2 – 3 meseca) – edukacija (radionice i predavanja)

 • za po?etnike u poslovanju (izrada biznis planova,registracija i vo?enje firme, o biznis inkubatorima i njihovom zna?aju za po?etnike u poslovanju)
 • o inovacijama u poljoprivredi na razli?ite teme

Za vreme trajanja projekta planirano je da se edukuje 160 mladih.

Druga faza (trajanje 3-4 meseca) – Formiranje i rad Agro biznis inkubatora.

Planirano je da se inkubatori za podršku start up-ova u poljoprivredi formiraju u okviru prostorija projektnih partnera, t.j. poljoprivrednih fakulteta u Zemunu i ?a?ku, u Opštini Vrnja?ka Banja i Kancelariji za mlade u Novom Pazaru. Svaki partner ima koordinatora-mentora koji ?e voditi Agro-biznis inkubator i pružati konsultantsku pomo? mladim korisnicima. Svaki zainteresovani student i mlad ?ovek ?e mo?i da razradi svoju biznis ideju i uradi biznis plan uz podršku profesora mentora, kao i da dobije preporuku gde na terenu može da vidi istu ili sli?nu proizvodnju, da se konsultuje sa uspešnim poljoprivrednim proizvo?a?ima iz realnog sektora.

Na kraju projekta mentori ?e sumirati rezultate i mladima dati preporuke - pregleda?e koliko je u toku 3 meseca ura?eno biznis planova i razmotriti konkretne mogu?nosti za investiranje (konkurisanje za donacije, kredite ili pronalaženje partnera) i podržati mlade da upute zahteve za dobijanje sredstava za realizaciju biznisa.

Projekat ?e imati izvesnu održivost obzirom da ?e svi Agro-biznis inkubatori biti formirani u ozbiljnim institucijama koje shvataju zna?aj postojanja mogu?nosti za razvoj odre?ene privredne grane i za zapošljavanje mladih uz stru?nu pordšku za pokretanje biznisa koji je plod njihove ideje.Završena prva faza projekta

Projekat "Agro biznis inkubator - smanjenje nezaposlenosti mladih" sprovodi Omladinski centar Vrnja?ka Banja u saradlji sa partnerima Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Agronomski fakultet u ?a?ku, Opština Vrnja?ka Banja i Fondacija FRONT Novi Pazar, a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Država u Srbiji. U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru ovog projekta u toku februara održana su predavanja iz oblasti inovacija u poljoprivredi u Vrnja?koj Banji, Novom Pazaru i Beogradu ?ime je kod ovih partnera završena prva faza projekta. Predavanja su održali eminentni stru?njaci, pprofesori sa Poljoprivrednih fakulteta i instituta.

Prof. dr. Aleksandra Jevti? sa Visoke poljoprivredne škole u Prokuplju je, na zahtev partnera, 17. februara 2017. predavanje u Novom Pazaru, a 23. februara studentima na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu održala predavanja na temu "Uzgoj ribe u ribnjacima". Vrnja?ka Banja i Novi Pazar su iskazali potrebu za predavanjima na temu "Optimizacija troškova u sto?arskoj proizvosnji" i Registracija poljoprivredna gazdinstva i udruženja poljoprivrednikako koja su održali profesori sa Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna prof. dr. Zoran Raji? i prof. dr. Dragi? Živkovi? dana 24.02. (Novi Pazar) i 25. februara (Vrnja?ka Banja).

Dana 27. februara su tako?e održana 2 predavanja i to "Inovacije i trendovi u prehrambenoj industriji" i Mere "IPARD" programa. Predava? iz oblasti inovacija je bila dr. Sonja Veljovi? sa Ekonomskog instituta Beograd, a na temi IPARD-a predava?i su bili Zorica Zdravkovi? i Marko Bogojevi? iz Poljoprivredne savetodavne i stru?ne službe iz Kraljeva.

Sva predavanja su bila uspešna, posetioci su postavljali konkretna pitanja ?ime su razrešili po neku svoju nedomicu. U Novom Pazaru i Beogradu korisnici su bili samo mladi, dok je u Vrnja?koj Banji su pored nezaposlenih mladih prisustvovali i poljoprivrednici.

U periodu od marta do kraja maja projekat ?e se fokusirati ka izradi biznis planova u Agro biznis inkubatorima koji ?e se nalaziti kod svakog partnera. Korisnici ?e mo?i da svoje biznis ideje prto?e u biznis planove kako bi se proverila isplativost za investiranje. Biznis planove ?e kontrolisati mentori koordinatori i kao finalni rezultat ovog projekta mladi ?e se konkurisati za sredstva na konkursima kod razvojnih fondova, kako bi mogli da otpo?nu ili prošire svoj sopstveni biznis.

 
Banner