Centar za decu i omladinu

Vrnjačka Banja

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Greška
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
Centar za decu i omladinu, Vrnjačka Banja

O nama

El. pošta Štampa PDF

'Ajmo svi u Omladinski...'Ajmo svi u Omladinski...Centar za decu i omladinu Vrnja?ka Banja je udruenje gra?ana formirano na inicijativu grupe gra?ana, na osnovu procene potreba Centra za Socijalni rad, lokalne NVO Duga uz finansijsku podrku Francuske nevladine organizacije Triangle Generation Humanitaire i Optine Vrnja?ka Banja. Sa aktivnim radom po?inje 01.04.2002. godine, a registrovan je 24.07.2002. godine kod Saveznog ministarstva pravde kao Udruenje gra?ana na reg. listu broj 1576 pod red. brojem 4147, koji zastupa i predstavlja koordinator, dipl.ecc. Valentina Krsti?.

Glavni cilj zbog kojeg je ovaj Centar otvoren je da se deci i omladini Vrnja?ke Banje prui alternativa i mesto gde ?e oni mo?i da otkriju i razvijaju svoje sposobnosti i talente kako bi dalje bili spremni da postanu aktivni ucesnici drutvenog ivota lokalne zajednice, a i ire.

Prostorije od 180 m2 je obezbedila Optina, a preuredila ih je Francuska NVO TGH (donatori SDC vajcarska Agencija za razvoj i saradnju, Francusko Ministarstvo spoljnih poslova, Engleska organizacija War child, IRC). TGH je namenski opremila prostor i obezbe?ivala finansijska sredstva za funkcioniranje svih aktivnosti do jula 2003. godine, a SDC do decembra iste godine. Centar funkcionie i nakon povla?enja donatora zahvaljuju?i aktivnom radu i apliciranju sa novim projektima kod drugih donatora kao i volonterizmu osoblja koje ulae svoje znanje i sposobnosti u interesu dece i mladih lokalne zajednice.

Lokacija: Trni centar PIJACA (Mle?na pijaca), na spratu iznad pekare "Guliver", ul. Kraljeva?ka bb, Vrnja?ka Banja.

Radno vreme: Otvoren je svakog dana osim nedelje, od 10 do 14h i od 18 do 22h, a aktivnosti se odvijaju od 18h do 22 h od ponedeljka do petka, a subotom od 10h do 18h. Centar je otvorenog tipa, to zna?i da se za aktivnosti moe prijaviti svako zainteresovano dete ili omladinac na uzrastu od 5 do 26 godina.

U Centru se odvijaju brojne razli?ite aktivnosti podeljene u okviru edukativnih, kreativnih i zabavnih programa. Sve aktivnosti se odvijaju pod vo?stvom stru?nih animatora za odre?ene oblasti profesori i pedagozi. U Centru radi osoblje za odravanje reda i discipline kroz animaciju dece preko zabavnih aktivnosti. Deci stoje na raspolaganje brojne enciklopedije i knjige koje mogu koristiti u zavisnosti od njihovih interesovanja i potreba. Broj dosadanjih korisnika koji su uivali usluge Centra iznosi vie od 800 dece i omladinaca. Trenutno u Centru aktivnosti poha?a oko 200 ?lanova, me?u kojima ravnopravno u?estvuju i deca sa problemima u porodici, materijalno i socijalno ugroene kategorije, izbeglice i raseljeni. Postoji praksa da se u OC organizuju tribine za adolescente na najrazlicitijim temama (psiho-socijalne, zdravstvene, kulturno-zabavne). Tako?e na inicijativu mladih ?lanova ponekad se subotom organizuju proslave za decu ili mlade.

Osoblje: Valentina Krsti?, dipl. ekonomista - koordinator / Nela Spasojevi?, profesor - vo?a dramske radionice / Gordana Mi?i?, profesor - vo?a pomo?i iz matematike i fizike za osnovce / Milica ?eperkovi?, profesor - vo?a ekoloke radionice / Ivanka Miloevi?, profesor razredne nastave - vo?a radionice dizajna / Duica Radojkovi?, profesor - vo?a kurseva engleskog jezika / Boko Glav?i?, profesor - vo?a pomo?i iz engleskog jezika / Branislava Popovi?, profesor - vo?a kurseva i pomo?i iz francuskog i latinskog jezika / Vojkan Dobri?i?, profesor - vo?a pomo?i iz hemije / Danijela Proti?, vo?a pomo?i iz matematike za srednjokolce / Neboja Patenkovi?, student - zaduen za bezbednost, red i disciplinu u Centru / Duan Jankovi?, polj. tehni?ar - zaduen za bezbednost, red i disciplinu u Centru

Povremeni saradnici: Vladimir Kraguljac, dipl. inenjer - vo?a ra?unarske radionice / Ivan Makojevi?, profesor vo?a muzi?ke sekcije (aranmani) / Biljana Markovi? Kraguljac, profesor primenjenih umetnosti - vo?a kole slikanja / Mileta Radovanovi?, profesor - vo?a plesne kole / Danijela Radi?evi?, profesor - priprema za prijemni ispit iz srpskog jezika / Malgorata Tomaievi? Vukovi? - vo?a radionice tkanja / Marina Stankovi? Jankovi?, novinar - vo?a kole novinarstva / Milan Bugarinovi?, slobodni umetnik - vo?a radionice duboreza.

Upravni odbor: Miroslav Drakovi?, predsednik UO - predstavnik lokalnih privrednika, Aleksandar Miljakovi? - predstavnik Optine, Biljana Rai? - predstavnik lokalne NVO Duga, Dejan Stanojevi? - predstavnik roditelja, Ana Sarvanovi? - predstavnik omladinaca, Marina Stankovi? Jankovi? - predstavnik medija, Valentina Krsti? - predstavnik organizacije, tj. Centra za decu i omladinu.

 
Baner